Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

Санхүүгийн удирдлагын тэнхим

Тэнхимийн үүсэл хөгжил

 • Анх 1981 онд Улс ардын аж ахуйн төлөвлөлт санхүүжилт сайжруулах хүрээнд “Санхүү төлөвлөлтийн заах аргын нэгдэл” нэртэйгээр ажиллаж байсан.
 • СЭЗДС нь 1991 онд Эдийн засгийн коллеж болон зохион байгуулагдахад, зах зээлийн эдийн засаг шилжих үед “Макро эдийн засгийн тэнхим” гэж нэрлэгдэх болсон .
 • 1994 оноос хоёр шатлалт банкны системд шилжих үеэс эхлэн “Банк санхүүгийн тэнхим” гэж нэрээ өөрчирсөн.
 • 2007 оноос гадаад орчны өөрчлөлт, тэнхимийн зорилгоос хамааран одоогийн “Санхүүгийн Удирдлагын тэнхим” болж хүрээгээ улам бүр өргөжүүлж банкны болон санхүүгийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг болсон.

Тэнхимийн алсын хараа

“Бүс нутагтаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэшсэн санхүүгийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, судалгаа эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх институт болох”

Тэнхимийн эрхэм зорилго

Орчин үеийн практик шаардлагад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлийн судалгаа, шинжилгээнд суурилсан мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг сургалтаараа олгож, мэргэшсэн санхүүгийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Тэнхимийн чиглэл

1. Сургалт


2. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хамрах хүрээ


 • Олон улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн төлөв
 • Макро эдийн засаг, төсөв, мөнгөний бодлого
 • Банк, санхүүгийн салбарын зах зээлийн төлөв
 • Компанийн санхүүгийн удирдлага
 • Хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн зах зээлийн төлөв байдал

  3. Тэнхимийн дунд хугацааны эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэл


 • Мөнгөний бодлого, бодлогын хэрэгсэлүүд
 • Улсын төсөв, төлбөрийн тэнцэл
 • Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал
 • Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлага
 • Санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлага
 • Компаний санхүүгийн тулгамдсан асуудлууд

  4. Тэнхимийн тогтмолжсон үйл ажиллагаа


  1. Их дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулдаг уралдаан тэмцээн
   • “Санхүүгийн менежментийн улсын олимпиад” Санхүүгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг их дээд сургуулиуд (Олон улсын CFA институтын тэтгэлэг)
  2. СЭЗИС-ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулдаг уралдаан тэмцээн
   • “Төгсөх оюутны урлагийн наадам” - Өдрийн хөтөлбөрийн оюутнууд,
   • “Хэн сайн санхүүч вэ?” мэргэжлийн олимпиад Санхүүгийн, Банкны менежментийн бүх хөтөлбөрийн оюутнууд,
   • “Хэн сайн банкир вэ?” мэргэжлийн олимпиад Банкны, Санхүүгийн менежментийн өдрийн хөтөлбөрийн мэргэжлийн оюутнууд,
  3. Бусад арга хэмжээ
   • ХААН банкны нэрэмжит “Банкны олимпиад”-д оюутны баг бэлтгэн оролцуулдаг.
   • Мэргэжлийн хөтөлбөрийн оюутнуудад хөгжлийн семинарыг зохион байгуулдаг.
   • Ерөнхий боловсролын сургуулиудад "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" зохион байгуулж, танилцуулга хийдэг.
   • Арилжааны банк санхүүгийн байгууллагуулаас зохион байгуулдаг оюутны ЭШХ-д оюутнуудаа оролцуулах
   • Тэтгэлэгт хөтөлбөрт оюутнуудаа хамруулах
  4. Мэргэжлийн клуб

  СЭЗИС-ийн СУТ-ийн сургалт, судалгаа, зөвөлгөө өгөх ажлын чиглэл

  Захиалгат сургалт

  • Байгууллагын санхүүгийн удирдлага
  • Эргэлтийн хөрөнгө эх үүсвэрийн удирдлага
  • Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалт, үндсэн хөрөнгийн удирдлага
  • Эх үүсвэрийн удирдлага, өр болон хувьцаат капиталын удирдлага
  • Байгууллагын эрсдэлийн удирдлага
  • Эрсдэлийн менежментийн тогтолцоо
  • Эрсдэлд суурилсан дотоод аудит, дотоод хяналтын арга техникүүд
  • Гадаад валютын эрсдэлийн удирдлага
  • Байгууллагын шинжилгээ, төлөвлөлт, үнэлгээ
  • Санхүүгийн шинжилгээ
  • Гадаад, дотоод орчны шинжилгээ
  • Урт болон богино хугацааны санхүүгийн төлөвлөлт
  • Хувьцаат капиталын үнэлгээ
  • Бизнесийн үнэлгээний арга, аргачлал
  • Төслийн шинжилгээ, түүний санхүүгийн үнэлгээ

  Захиалгат судалгаа

  • Макро эдийн засгийн орчны судалгаа
  • Төрийн мөнгө, сангийн бодлогын судалгаа
  • Салбарын эдийн засгийн судалгаа
  • Компаний хөрөнгө оруулалтын боломжийн судалгаа, үнэлгээ
  • Санхүүгийн зах зээл, компаний санхүүгийн эх үүсвэрийн боломжийн судалгаа
  • Компаний шинжилгээ, үнэлгээ

  Зөвлөгөө өгөх

  • Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ
  • Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлт
  • Бизнесийн байгууллагын хөрөнгө оруулалт
  • Бизнесийн байгууллагын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, удирдах
  • Бизнесийн байгууллагын өөрчлөн байгуулалт
  • Бизнесийн байгууллагын эрсдэлийн менежмент
  • Бизнесийн орчинд үзүүлэх макро эдийн засаг, салбарын нөлөөлөл
  • Хувийн санхүүгийн удирдлага
  • Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хууль эрхзүйн зөвөлгөө
  • Зээлийн төсөл боловсруулах
  • ЖДБ-ийн санхүүгийн удирдлага