Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль