UFE

Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд

  1. Олон улсын санхүүжилттэй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Тухайлбал
    • Монголын Мянганы Сорилтын сангийн санхүүжилтээр “Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”, 2012-2013
    • Азийн хөгжлийн банк, Монголын засгийн газрын санхүүжилтээр “Дээд боловсролын байгууллагын шинэчлэлд үзүүлэх олон улсын зөвлөх үйлчилгээ”, /Индонезийн TIA тай хамтарсан/ 2015-2017
    • Европын холбооны санхүүжилтээр “Олон улсын оюутан, багш солилцооны академик хөтөлбөр “IMPAKT” төсөл, 2015-2019
    • Европын холбооны санхүүжилтээр “Монголын их дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ судалгаа, инновацийн чадавхийг нэмэгдүүлэх ARROW төсөл, “ 2018-2020