СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЯВЦ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ХАМГААЛАЛТ (PhD календар)

Хэлэлцүүлэг, хамгаалалт Судалгааны ажлын явц Тайлбар Курс Эхний тов Дараагийн тов Кредит
1 Диссертац хэсэг I  (Аттестатчлал ) Өгүүлэл хэвлүүлэх Асуудал тодорхойлсон өгүүлэл (СЭЗДС-ийн докторантуудын судалгааны ажлын товхимол) I V.20   1
Илтгэл тавих Асуудлаа тодорхойлсон илтгэл VI.20 IX.17 2
2 Судалгааны семинар I Онолын семинар Онолын сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэх II XI.20 III.20 3
3 Нэгдсэн шалгалт Нэгдсэн шалгалт I  Мэргэжлийн хичээлүүдийн гол агуулгаар авах аман шалгалт II I.20 V.01 3
Нэгдсэн шалгалт II Эмпирик судалгаа хийж өгүүлэл бичих
Нэгдсэн шалгалт III Англи хэлний шалгалт буюу эмпирик судалгааны өгүүллийг англи хэл дээр бичих   
4 Судалгааны семинар II Судалгааны семинар Судалгааны чиглэлээр илтгэл хэлэлцүүлэх III III.20 XI.20 3
5 Диссертац: Хэсэг 2 (Онолын хамгаалалт) Судлагдсан байдлын судалгаа Оюутан судлагдсан байдлын судалгаа хийснээр судалгааны чиглэлтэйгээ холбоотой бусад судлаачдын үзэл бодолд дүн шинжилгээ хийж, нэгтгэн дүгнэнэ.  Үүний дүнд судлагдах ёстой асуултуудыг улам нарийвчлан тодорхойлно. Өөрийн судалгааны онолын хүрээг тодорхойлно. II IV.30 X.20 4
6 Диссертац: Хэсэг 3 (Судалгааны аргазүйн хамгаалалт) Судалгааны дизайн, судалгааны асуултууд ба таамаглал Докторант судлагдсан байдлын судалгааг цааш гүнзгийрүүлэн хийж, судалгааны дизайн боловсруулж, судалгааны асуултуудаа нарийвчлан тодорхойлж, таамаглалаа дэвшүүлнэ. Судалгаа явуулах арга, аргазүйгээ тодорхой болгоно. II VI.15 XII.10 4
7 Эрдмийн зөвлөлөөр сэдэв батлуулах Судалгааны ажлын бүрэн санал (proposal) Судалгааны ажлын саналаа бүрэн боловсруулна. II VI.20 XI.06  
8 Диссертац: Хэсэг 4-6 (Тэнхмийн хамгаалалт) Судалгааны хэрэгжүүлэлт ба өгөгдөл цуглуулалт Тодорхойлсон аргазүй, дизайныхаа хүрээнд судалгааг хэрэгжүүлэх, өгөгдөл цуглуулах ажлыг зохион байгуулна III I.10 VI.05 6
Үр дүн ба хэлэлцүүлэг, зөвлөмж Үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, судлагдсан байдлын судалгааны гол санаатай судалгааны үр дүн, санааг эргэж холбоно. Дүгнэлт хийн, санал зөвлөмж боловсруулна. 4
Диссертац эцэслэн бичиж дуусгах Диссертацыг нягтлан эцэслэн бичиж дуусгана. Бүлэг хоорондын логик уялдааг эргэн нягтлах, эрдмийн ажлын бичилтийн стандарт, шаардлагыг баримтлан диссертацаа бичиж дуусгана. 3
9 Урьдчилсан хамгаалалт СЭЗДС-ийн Эрдмийн зөвлөл СЭЗДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал III IV.20 X.01  
10 Эцсийн хамгаалалт Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл Улсын хэмжээний нэгдсэн зөвлөлийн хурал III VII.10 I.10  
 
СЭЗДС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 1108 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ufe.edu.mn