Онолын ба Аргазүйн хамгаалалт

Онолын хамгаалалт

Оюутан судлагдсан байдлын судалгаа хийснээр судалгааны чиглэлтэйгээ холбоотой бусад судлаачдын үзэл бодолд дүн шинжилгээ хийж, нэгтгэн дүгнэнэ. Үүний дүнд судлагдах ёстой асуултуудыг улам нарийвчлан тодорхойлно. Өөрийн судалгааны онолын хүрээг тодорхойлно.

Судалгааны аргазүйн хамгаалалт

Докторант судлагдсан байдлын судалгааг цааш гүнзгийрүүлэн хийж, судалгааны дизайн боловсруулж, судалгааны асуултуудаа нарийвчлан тодорхойлж, таамаглалаа дэвшүүлнэ. Судалгаа явуулах арга, аргазүйгээ тодорхой болгоно.
 
СЭЗДС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 1108 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ufe.edu.mn