Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #4: Чанартай боловсролыг дэмжих 

2022-2023 он

 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 3.1 зорилт болох "Засаглал, нийгмийн үр нөлөө"-г дэмжих бодлогын хүрээнд манай оюутан биш жилийн иргэд, олон нийтэд зориулсан компьютерын лаборатори, номын сан, онлайн сургалт, лекцэнд ҮНЭГҮЙ хамрагдах боломжийг сургуулийн кампус болон цахим сургалтын платформуудаар дамжуулан хамрагдах боломжийг нээлттэй бүрдүүлсэн. Мөн ажлын хүрээнд сургуулийн вэбсайтад байршуулсан тусгай цэсээр дамжин олон нийт нээлттэй нэвтэрэх цахим номын санг ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн. Холбогдох мэдээллүүдийг хавсаргав.
 • СЭЗИС нь 2022 онд Даатгал, Санхүү хөтөлбөрийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан богино болон дунд хугацааны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах DACUM сургалт зохион байгуулагдлаа. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд бизнесийн, санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн мэргэжилтнүүдийн хэрэгцээтэй байгаа ажлын байрыг тодорхойлж, ажлын байр тус бүр дээр ажиллавруудыг тодорхойлж түүнд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг нарийвчлан тодорхойллоо.
  Мөн СЭЗИС нь олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Рио Тинто Монгол компанийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Сэтгүүлчдэд зориулсан эдийн засаг, санхүүгийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Холбогдох мэдээллүүдийг хавсаргав.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.2 зорилт болох "Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх", 3.2 зөрилт зорилт болох "Авьяас чадварын төлөрөл, түншлэлийн экосистемийн холбогч байх"-ыг дэмжих бодлогын хүрээнд нээлттэй лекц семинар болон нийтийг хамарсан боловсролын арга хэмжээг тогтмол бүх нийтэд нээлттэй зохион байгуулдаг. Мөн холбогдох видео, мэдээ, мэдээллүүдийг бэлтгэн сургуулийн вебсайтууд, нийгмийн сүлжээгээр олон нийтэд хүргэдэг. Холбогдох нотлох баримтуудын үндсэн агуулгыг англи хэлээр бэлтгэн, өнгөөр тэмдэглэн хавсаргав.Түүнчлэн СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.2 зорилт болох "Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх", 3.2 зөрилт зорилт болох "Авьяас чадварын төлөрөл, түншлэлийн экосистемийн холбогч байх"-ыг дэмжих бодлогын хүрээнд олон нийтэд эдийн засаг, даатгал, санхүүгийн боловсрол олгохоор богино хугацааны сургалтын журмыг шинэчлэн баталж, байгууллагын захиалгат, ганцаарчилсан, мэргэшүүлэх, дүн дүйцүүлэх гэсэн 4 төрөл бүхий сертификаттай сургалтуудыг журмын 1.3.2 дах заалтын дагуу олон нийтэд нээлттэй зарлан, зохион байгуулж байна.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.2 зорилт болох "Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх", 3.2 зөрилт зорилт болох "Авьяас чадварын төлөрөл, түншлэлийн экосистемийн холбогч байх"-ыг дэмжих бодлогын хүрээнд ТВ ярилцлага, Радио, Poolcast, Оюунтан подкаст We have a tradition to organize public days on occasion of national celebration days. It includes National Teacher's Day, Cultural Day, Water Day, Waste Day, Day for Decreasing Environmental Pollution and Science Day and organizes public lectures. Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагааг
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.2 зорилт болох "Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх", 3.2 зөрилт зорилт болох "Авьяас чадварын төлөрөл, түншлэлийн экосистемийн холбогч байх"-ыг дэмжих бодлогын хүрээнд ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжил сонголтод нь дэмжэг үзүүлэх зорилгоор жил бүр НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ, ЦАХИМ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ зэрэг олон нийтэд санхүү, эдийн засгийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулдаг. Мөн БШУЯ-аас зохион байгуулдаг олон нийтэд зориулсан БОЛОВСРОЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГ-т жил бүр оролцдог
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.2 зорилт болох "Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх", 3.2 зөрилт зорилт болох "Авьяас чадварын төлөрөл, түншлэлийн экосистемийн холбогч байх"-ыг дэмжих бодлогын хүрээнд Салбар дундын судлалын тэнхим нь “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ МАНЛАЙЛАГЧ” магистрын хөтөлбөрийг Завхан аймагт хэрэгжүүлсэн. Орон нугийн хөгжлийг манлайлахад шаардлагатай стратеги, хэрэгжүүлэлтийг олон талт салбар дундын судлалын арга зүйд суурилан гүйцэтгэх, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой ирээдүйн хөгжлийг хангах, тогтвортой бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх, мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий мэргэжилтнийг бэлтгэх зорилготой хөтөлбөр юм. Мөн СЭЗИС-ийн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдээ мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй хүргэдэг. Холбогдох нотлох баримтуудыг хавсаргав.

2021-2022 он

 • Санхүү эдийн засгийн их сургууль нь өөрсдийн бүтээлийн сан болон бусад мэдээллийн эх сурвалжуудыг зөвхөн өөрсдийн оюутан, багш нартаа гэлтгүй холбоотой ажилдаг байгууллагуудад санал болгодог. Мөн олон нийтэд зориулан мэргэжилтнүүд, багш, эрдэмтдээс зөвшөөрлийн авч чиглэл бүрийн лекц, хөгжлийн семинар, эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийг видео бичлэг болон хэвлэмэл хэлбэрээр санал болгодог. Насан туршийн боловсролын чиг үүргийг СЭЗИС-ийн Тасралтгүй боловсролын төв хэрэгжүүлдэг. СЭЗИС нь насан туршин боловсролыг олгогод чиглэсэн үнэ төлбөргүй сургалтыг зохион байгуулдаг. Номын сан, эрдэм шинэилгээний танихим болон, цахим сангуудыг ашглах боложийг мөн бүрдүүлсэн. Зохих техник хэрэгсэл, орчин бүрдсэн байдаг.
 • Манай их сургууль олон нийтэд зориулж сургууль дээрээ мэргэжлийн номын нээлт, эрдэм шинжилгээний хурал, салбарын хэлэлцүүлгүүд гэх мэт олон төрлийн үйл ажиллагаанууд зохион байгууллагддаг юм.Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагааг тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулан зохион байгуулдаг уламжлалтай. Багш нарын өдөр, шинжлэх ухааны ажилтны дөр, соёлын өдөрлөгүүд, ёс зүйн өдөг, усны өдөр, хог хаягдал, орчны бохирдолыг бууруулах өдөр гэх мэт сургалтуудыг зохион байгуулдаг.
 • Санхүү эдийн засгийн их сургууль урт хугацааны хөтөлбөрүүд санал болгохоо гадна хүн бүрт нээлттэй богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалтууд, тасралтгүй боловсрол, чадамжид суурилсан шаталсан виртуал хөтөлбөрүүдийг олон нийтэд нээлттэйгээр санал болгодог. UFE Centre for Continuing Education organizes and offers educational services and short-term training for local communities and organizations to support their capacity-building purposes.
 • СЭЗИС нь үндэсний хэмжээнд цахим сургалтын нэгдсэн талбарыг хөгжүүлэх замаар багшлахуй, суралцахуйн бүхий л үйл ажиллагааг энэхүү талбарт цаг хугацаа, орон зайнаас үр хамааран тасралтгүй явагдах боломжийг бүрдүүлсэн. Энэхүү талбарт боловсролын бүх шатны байгууллагууд, суралцагчид, баг нар хандан өөрт хэрэгцээт хөтөлбөрүүдээ сонгон суралцах боломжийг олгодог.
 • СЭЗИС нь 2022 онд байгууллагын соёлын бүрдэл, ёс зүйн кодекс /багш, ажилтны ёс зүй/ дүрмийг шинэчлэн баталсан. СЭЗИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн дүрмийн 2.2.1 болон СЭЗИС-ийн Оюутны ёс зүйн дүрмийн 3.9 дэх заалтад хүнийг үндэс угсаа, шашин шүтлэг, нас хүйс, хэл яриа, арьсны өнгө, нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, үзэл бодол, боловсрол, мэргэжлийн хүрээнд хийх ажил үйлээр нь ялгаварлан гадуурхахгүй, бүгдэд суралцах, хөгжих, өөрийгөө илэрхийлэх адил боломж олгоно гэж тус тус заан мөрдөн ажиллаж байна.

Сонирхолтой баримт

Монгол Улсын хүн амын ядуурал нь хүн амын боловсролын түвшинтэй ихээхэн хамааралтай. Ядуу айл өрхийн хүүхдүүдийн дөнгөж 10 орчим хувь нь их дээд сургуулийн боловсрол эзэмшсэн байна.