UFE

7000-8085

+ (Дотуур дугаар)


Дотуур дугаар Алба
1101, 1102, 1103, 1100Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль1040Ахисан түвшний cудалгаа, сургалтын алба - MBA
1190Гадаад хэлний институт1050, 1051Ахисан түвшний cудалгаа, сургалтын алба - Ph.D
1110, 1111Бизнесийн удирдлагын тэнхим1010, 1011, 1020, 1021, 1030, 1031Бакалаврын сургалтын алба
1140 Эрх зүйн тэнхим1130 Экономиксийн тэнхим
2050 Оюутны байр2040 Оюутны холбоо
Дотуур дугаар Алба
1170 Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхим2030, 2031Бүртгэл мэдээллийн алба
1160Салбар дундын судлалын тэнхим1070Глобал эдийн засгийн судалганы хүрээлэн
1120Санхүүгийн удирдлагын тэнхим3020, 3010, 3070Захиргаа хүний нөөцийн алба
1180, 1181 Соёл иргэншил, аялал жуулчлалын тэнхим3080 Инновац, хөгжлийн газар
1150 Хэрэглээний математик статистикийн тэнхим2021, 2022, 2023, 2020Номын сан
2040 Оюутны холбоо3030Ректор
1150 Хэрэглээний математик статистикийн тэнхим2021, 2022, 2023, 2020Номын сан
1180, 1181 Соёл иргэншил, аялал жуулчлалын тэнхим3080 Инновац, хөгжлийн газар
1150 Хэрэглээний математик статистикийн тэнхим2021, 2022, 2023, 2020Номын сан