Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #8: Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох

2022-2023 он 

  • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.3 зорилт болох "Оюутны хөгжил", 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд цайны газарын аутсорсинг үйлчилгээний эрхийг шилжүүлэхдээ багш, ажилчдынхаа төлөөллүүдийг оролцуулж ажилладаг.
  • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд Хүйсийн тэгш байдлын хангах зарчмаар цалингийн зөрүүг хэмжих, арилгах, цалин хөлсний тэгш байдлыг бий болгох бодлого нь "Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг" -ийн 6.3 дугаар хэсэгт тусгагдсан байна.
  • Монгол Улс нь Үндсэн хуульд заасан хүмүүнлэг, ардчилсан, иргэний нийгмийн хөгжүүлж буй улс. Мөн Тогтвортой хөгжлийн томоохон зорилт болох зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, жендерийн тэгш байдлыг хангах, тэгш оролцоог хөгжүүлэх зорилтуудыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг сургуулийн бодлого, үйл ажиллагаанд тусган ажилладаг. Бид эендэрийн байдалтай уялдуулан цалин хөлс олгох, хүний эрхийг зорчсөн үйл ажиллагаа явуулдаггүй болно. Эдгээр харилцааг Могол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд зохицуулдаг.
  • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу СЭЗИС-ийн багш, ажилчдын цалин хөлсний талаар гомдол гаргах эрхийг хамгаалах, уг эрхийг хангахад зориулж "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг бүх оролцогч талын оролцоотой батлан хэрэгжүүлдэг. Энэхүү журмын хүрээнд "Багш, ажилтны сенат"-ын зүгээс сургуулийн захиргаанд өргөдөл, гомдол, саналуудаа чөлөөтэй хүргэж ажиллах боломж бүрдсэн.

2021-2022 он

  • Аливаа хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд болон, гуравдагч байгууллагын хөдөлмөр эрхлэлгч оролцогч талуудын эрх тэгш, тэгш оролцоог хангах тухай зохицуулалт СЭЗИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хүний нөөцийн бодлого, Хөдөлмөрийн гэрээ, Цагийн багштай байгуулах гэрээнд тусгагдсан байгаа. Энэхүү хөдөлмөрийн харилцаанд бүх оролцогч талуудын эрхийг хангах үйл ажиллагаа мөн Хөдөлмөрийн хуулиар хамгаалагдсан байдаг давуу талтай.

  •  

    Монгол Улс нь Үндсэн хуульд заасан хүмүүнлэг, ардчилсан, иргэний нийгмийн хөгжүүлж буй улс. Мөн Тогтвортой хөгжлийн томоохон зорилт болох зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, жендерийн тэгш байдлыг хангах, тэгш оролцоог хөгжүүлэх зорилтуудыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг сургуулийн бодлого, үйл ажиллагаанд тусган ажилладаг. Бид эендэрийн байдалтай уялдуулан цалин хөлс олгох, хүний эрхийг зорчсөн үйл ажиллагаа явуулдаггүй болно. Эдгээр харилцааг Могол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд зохицуулдаг.

Сонирхолтой баримт

Монгол Улсын хувьд 2018 оны байдлаар ажилгүйдлийн түвшин 7,8%-тай байгаа тул ажиллах насны бүх хүн амыг зохистой ажлын байр, боломжит ажлын орчин нөхцөлөөр хангах шаардлагатай байна.