Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #10: Тэгш бус байдлыг бууруулах? ?‍?

2022-2023 он

 • СЭЗИС нь Ректорын тушаалаар элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, журам, комиссын бүрэлдэхүүнийг баталдаг. Элсэлтийн журмын Бүлэг 3дах заалтын дагуу элсэлтийн шаардлага хангасан хэн бүхэн элсэх бүрэн боломжтой. Элсэлтийн талаарх мэдээллийг олон нийтийн сувгуудаар дамжуулан нээлттэй, ил тод зарлан, элсэгчдийг тус журмын Бүлэг 4 дэх заалтын дагуу бүртгэдэг байна.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.3 зорилт болох "Оюутны хөгжил", 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд ЛГБТ хүмүүсийн эрхийн талаарх мэдлэг, түүний эрх зүйн ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх бодлого баримталж ажилладаг.
 • СЭЗИС нь МУ-ын ЗГ-ын 2010 оны 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”, БШУЯ-ын сайдын 2001/113 тоот тушаалаар баталсан “Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам”-ын үндэслэн СЭЗИС-ийн Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт гадаадын иргэнийг элсүүлэх журмыг боловсруулан мөрдөж байна.
  Орон зай, цаг хугацаанд хягаарлагдахгүйгээр суралцах хүсэлтээ гарган суралцах боломжийг оюутанд бүрэн олгодог бөгөөд тус суралцах үйл ажиллагааг зохицуулах цахим сургалтын журмыг мөрдөж байна. Мөн СЭЗИС-ийн Үл ялгаварлах бодлого, Цөөнхийн талаар баримтлах бодлогод тус тус тусгагдсан байдаг. Оролцоо сул бүлгийн суралцагчдад орон зай, цаг хугацаанд хягаарлагдахгүйгээр суралцах хүсэлтээ гарган суралцах боломжийг оюутанд бүрэн олгодог бөгөөд тус суралцах үйл ажиллагааг зохицуулах цахим сургалтын журмыг мөрдөж байна.
 • Манай сургуульд олон талт байдал, тэгш байдал, хүн бүрийн оролцоог хангахтай холбоотой бодлого, хөтөлбөр, сургалтуудад зөвлөгөө өгөх, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий албан нэгжийн үйл ажиллагаатай. Бид олон талт байдал, тэгш байдлын талаар 2021 оны 09 сарын 01-ний өдөр СЭЗИС-ийн Ректорын А/250 тоот тушаалаар батлагдсан "СЭЗИС-ийн цөөнхийн талаар баримтлах бодлого" батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэхүү бодлогыг ЗХНА, БССА, АТССА болон бусад чиг үүргийн алба, нэгжүүд хэрэгжүүлэн ажилладаг. Энэхүү бодлого нь сургууль үйл ажиллагаа явуулахад үндэстний цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүйсийн чиг барижаа өөр, уул эрх нь зөрчөгдсөн эмзэг бүлгийн иргэд, дүрвэгсэд, цаагаач иргэд гээд олон талт оролцоог хангах, тэгш байдлыг бий болгоход гол үндэслэл болдог.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.3 зорилт болох "Оюутны хөгжил", 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээндсургуульд олон талт байдал, тэгш байдал, хүн бүрийн оролцоог хангахтай холбоотой бодлого, хөтөлбөр, сургалтуудад зөвлөгөө өгөх, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий албан нэгжийн үйл ажиллагаатай. Бид олон талт байдал, тэгш байдлын талаар 2021 оны 09 сарын 01-ний өдөр СЭЗИС-ийн Ректорын А/250 тоот тушаалаар батлагдсан "СЭЗИС-ийн цөөнхийн талаар баримтлах бодлого" батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэхүү бодлогыг ЗХНА, БССА, АТССА болон бусад чиг үүргийн алба, нэгжүүд хэрэгжүүлэн ажилладаг. Энэхүү бодлого нь сургууль үйл ажиллагаа явуулахад үндэстний цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүйсийн чиг барижаа өөр, уул эрх нь зөрчөгдсөн эмзэг бүлгийн иргэд, дүрвэгсэд, цаагаач иргэд гээд олон талт оролцоог хангах, тэгш байдлыг бий болгоход гол үндэслэл болдог.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.3 зорилт болох "Оюутны хөгжил", 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан барилга байгууламж, дэд бүтцийг тогтмол сайжруулж ажилладаг. Гэхдээ зарим кампусын стандартад нийцсэн дэд бүтэц хийгдээгүй байгаа хэсгүүд бий. Эдгээр асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлэх төлөвлөгөөтэй хийж байна.
 • Суралцагч тэгш хамруулах боловсролын онол зарчимд тулгуурлан бага насны хүүхдийн нас, хувийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах онол, арга зүйн мэдлэгтэй болж, улмаар түүнийг амьдралд хэрэглэх чадвар эзэмшин, хүүхэд бүрийн хувийн онцлог хэрэгцээг харгалзан сурч хөгжих нөхцөл боломжоор хангах эрмэлзлэл, хандлага, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилго бүхий 2 багц цагийн "EDU331: Тэгш хамруулах боловсрол" хичээлийг оюутнууд судалдаг.
 • СЭЗИС-ийн оюутнууд нь Боловсрол, Байгал орчин, Эрүүл мэнд, Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох, Зорилтот/эмзэг/ бүлэгт чиглэсэн ажил, Сайн дурын ажил гэсэн 6 чиглэлийн хүрээнд нийгмийн дадлага болон сайн дурын ажлын хүрээнд сайн үйлсийн аянг өрнүүлэхийн зэрэгцээ хамтран оролцдог. 2022-2023 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрийн 475 оюутан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн холбоо, Улаан загалмай нийгэмлэг, “Энэрэл” хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хөгжүүлэх төв зэрэг гийгмийн зорилтод бүлгийн байгууллагуудтай хамтран нийгмийн дадлага, сайн дурын ажил гүйцэтгэн дүгнүүлсэн байна.

2021-2022 он

 • СЭЗИС нь МУ-ын ЗГ-ын 2010 оны 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”, БСШУСЯ-ын сайдын 2001/113 тоот тушаалаар баталсан “Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам”-ын үндэслэн СЭЗИС-ийн Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт гадаадын иргэнийг элсүүлэх журмыг боловсруулан мөрдөж байна. Орон зай, цаг хугацаанд хягаарлагдахгүйгээр суралцах хүсэлтээ гарган суралцах боломжийг оюутанд бүрэн олгодог бөгөөд тус суралцах үйл ажиллагааг зохицуулах цахим сургалтын журмыг мөрдөж байна. Мөн СЭЗИС-ийн Үл ялгаварлах бодлого, Цөөнхийн талаар баримтлах бодлогод тус тус тусгагдсан байдаг.
 • Манай сургуульд олон талт байдал, тэгш байдал, хүн бүрийн оролцоог хангахтай холбоотой бодлого, хөтөлбөр, сургалтуудад зөвлөгөө өгөх, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий албан нэгжийн үйл ажиллагаатай. Бид олон талт байдал, тэгш байдлын талаар 2021 оны 09 сарын 01-ний өдөр СЭЗИС-ийн Ректорын А/250 тоот тушаалаар батлагдсан "СЭЗИС-ийн цөөнхийн талаар баримтлах бодлого" батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэхүү бодлогыг ЗХНА, БССА, АТССА болон бусад чиг үүргийн алба, нэгжүүд хэрэгжүүлэн ажилладаг. Энэхүү бодлого нь сургууль үйл ажиллагаа явуулахад үндэстний цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүйсийн чиг барижаа өөр, уул эрх нь зөрчөгдсөн эмзэг бүлгийн иргэд, дүрвэгсэд, цаагаач иргэд гээд олон талт оролцоог хангах, тэгш байдлыг бий болгоход гол үндэслэл болдог.
 • Манай сургууль нь аливаа цөөнхийн төлөөлөл бүхий бүлгүүдийн оюутнууд, ажилтнууд, багш нарыг дэмжих зорилгоор тэдэнтэй хамтран ажиллах, зөвлөлдөх, үе тэнгийнхний дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Энэхүү үйл ажиллагааг ЗХНА, БССА, Багш, ажилтны сенат, Оюутны холбоо, Оюутны клубүүдийн оролцоотой хэрэгжүүлдэг онцлогтой. Энэхүү үйл ажиллагааны мөн чанар нь хүний эрхийг хангах, оролцоог хангах, хүний хөгжлийг дэмжихэд шууд чиглэгдэж буйгаар онцлог юм.

Сонирхолтой баримт
Дэлхий дээр 10 хүн тутмын нэг нь нэн ядуу амьдарч байгаагаас тэн хагас нь хүүхэд байна. Хүн бүрийг ямар ч тохиолдолд тэгш эрхээр хангаж, боловсрол эрүүл мэнд зэрэг наад захын хэрэгцээт үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх шаардлагатай.