UFE
image-alt-text
image-alt-text

Эдийн засаг мэргэжлийн тухай


Poolcast EP.9

image-alt-text
image-alt-text

Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлийн тухай


Poolcast EP.8

image-alt-text
image-alt-text

Мэдээллийн системийн менежмент


Poolcast EP.7

image-alt-text
image-alt-text

Бизнесийн удирдлага мэргэжлийн тухай


POOLCAST EP.6

image-alt-text
image-alt-text

Санхүүгийн мэргэжлийн тухай


POOLCAST EP.5

image-alt-text
image-alt-text

Эрх зүйн мэргэжлийн тухай


POOLCAST EP.4

image-alt-text
image-alt-text

Маркетинг мэргэжлийн тухай


POOLCAST EP.3

image-alt-text
image-alt-text

2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн тухай


POOLCAST EP.2

image-alt-text
image-alt-text

Бизнесийн удирдлага мэргэжлийн тухай


POOLCAST EP.1